[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นคณะกรรมการประกวดกระทง ในงาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลดงเจน ทดสอบ
เป็นคณะกรรมการประกวดกระทง ในงาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลดงเจน
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 กศน.ตำบลห้วยแก้ว ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าฝาง และนำน้ำสมุนไพรบริการโรงทาน
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 กศน.ตำบลห้วยแก้ว ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าฝาง และนำน้ำสมุนไพรบริการโรงทาน
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยครูและบุคลากร เข้าประชุมตรวจสอบความเรียบร้อยของ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยครูและบุคลากร เข้าประชุมตรวจสอบความเรียบร้อยของ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านเจนใต้ หมู่ที่ 16 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเย
เข้าร่วมพิธีแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านเจนใต้ หมู่ที่ 16 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเย
26 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแม่อิง
26 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 สิงหาคม 2562
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
26 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22ส.ค.62
วันที่ 22ส.ค.62 ครูกศน.ตำบลแม่อิง ครูอาสาสมัครฯ และบรรณารักษ์ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายด้วยตาราง9ช่อง ณ รร.ผู้สูงอายุตำบลแม่อิง
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว ได้จัดประชุมครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว เพื่อติดตามผลการดำเนินและวางแผนการดำเนินในเดือนสิงหาและกันยายน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูกามยาว
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ระดับอำเภอและตำบล จังหวัดพะเยา
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ครู กศน.ตำบลห้วยแก้ว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเกษตรสร้างสรรค์ การทำผักบุ้งถัง ถั่วงอกกล่อง และศึกษาดูงานในพื้นที่ ณ บ้านสันป่าส้าน ม.12
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว ได้จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานของครู และบุคลากร และวางแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยครูอาสาสมัคร, ครู กศน.ตำบลและเจ้าหน้าที่ไอที เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ครูอาสาสมัคร, ครู กศน.ตำบลแม่อิง, ครูผู้สอนคนพิการและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ อบต.แม่อิง โดยมีนายรัชพล ล้านแปง นายก อบต.แม่อิง เป็นประธานในพิธี
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่อิงและครูผู้สอนคนพิการอำเภอภูกามยาว ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่อิงและครูผู้สอนคนพิการอำเภอภูกามยาว ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
16 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา กอ.รมน. ร่วมกับ กศน.อำเภอภูกามยาว จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา กอ.รมน. ร่วมกับ กศน.อำเภอภูกามยาว จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง
13 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อิง
ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อิง
13 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา กอ.รมน. ร่วมกับ กศน.อำเภอภูกามยาว จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนาและสันทนาการ)
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา กอ.รมน. ร่วมกับ กศน.อำเภอภูกามยาว จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนาและสันทนาการ)
13 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผอ.กศน.อำเภอ ภูกามยาว พร้อมด้วย ครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 41
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผอ.กศน.อำเภอ ภูกามยาว พร้อมด้วย ครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 41
8 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม คณะกรรมการการจัดการศึกษาธรรมศึกษาในสถานศึกษาอำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 6 มกราคม 2562 กศน.อำเภอภูกามยาว โดย นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว ได้จัดการประชุม คณะกรรมการการจัดการศึกษาธรรมศึกษาในสถานศึกษาอำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 1/2562
8 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มกราคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วย ครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”
วันที่ 25 มกราคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วย ครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>