[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติ กศน. อำเภอภูกามยาว

     

  

 
ชื่อ   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว

  

ที่ตั้ง    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว  เลขที่    37   หมู่ที่  17  ตำบลห้วยแก้ว       อำเภอ  ภูกามยาว    จังหวัดพะเยา     รหัสไปรษณีย์    56000   หมายเลขโทรศัพท์  054-888190  มือถือ 081 -1114231 E- mail   phukamyaonfe  @  gmail.com   Website   www. pkynfe.com

สังกัด     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ

 

  ประวัติความเป็นมา

 

                ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอภูกามยาว     ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่    14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน กิ่งอำเภอภูกามยาว   สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง  สังกัด  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  เมื่อวันที่   8  กันยายน  2550   กิ่งอำเภอภูกามยาว  ได้ประกาศจัดตั้งเป็น  อำเภอภูกามยาว และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่   270 / 2551   ลงวันที่  5  มิถุนายน 2551    ได้แต่งตั้งให้    นางวารณี  วิชัยศิริ   เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาวจึงได้แยกการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนจากอำเภอเมืองพะเยา มาเป็นของอำเภอภูกามยาว เป็นต้นมา ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว   ตั้งอยู่ที่ ในบริเวณที่ว่าการอำเภอภูกมยาว     อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

 

                                                              เข้าชม : 2049