[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ปรัชญา วิสัยทัศ
ปรัชญา

คิดเป็น   ใฝ่เรียนรู้    คู่คุณธรรม

 

                                                                  

วิสัยทัศน์

มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา      เพื่อปวงประชาเลิศล้ำ

      ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม        น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ    

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนในพื้นที่เพื่อสนองต่อความ ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนในพื้นที่    
เพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะในการดำเนินชีวิตพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดและให้มีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

 

วัตถุประสงค์  (เป้าประสงค์)

กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาพัฒนาอาชีพ ให้มีคุณภาพและคุณธรรม
เพื่อดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

 

กลยุทธ์

          1.ลุยถึงที่

             หลักการ 

                       ทำงานโดยให้บริการถึงที่ถึงถิ่นให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงานในอำเภอภูกามยาวอย่างทั่วถึงคลอบคลุมทุกหมู่บ้านหรือชุมชนโดยรูปแบบดังนี้

                    1.1 สร้างกระแสความต้องการทางการเรียนรู้ของประชากรวัยแรงงานในอำเภอภูกามยาว ได้แก่ การดำเนินงานเสียงตามสาย / เวทีชาวบ้าน / เครือข่ายวิทยุชุมชน 

                1.2 การดำเนินกิจกรรมในลักษณะเจาะพื้นที่ระดับหมู่บ้าน /ชุมชน เช่น การวิเคราะห์ความต้องการทางการเรียนรู้ด้วยเวทีชาวบ้าน การจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน

                   1.3 การพัฒนาระบบข้อมูล  ระบบข้อมูลเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่าย  พัฒนาระบบคลังข้อสอบคลังหลักสูตรท้องถิ่น

                   1.4  เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเน้นการบริการกับผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลตลอดเวลา

         2. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย

             หลักการ

                  จัดส่งเสริม / สนับสนุน หรือประสานงาน ผนึกกำลังภาคีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอย่างทั่วถึงเต็มที่โดยมีภาคีพันธมิตรร่วมจัดโดยใช้รูปแบบวิธีการดำเนินงานดังนี้

                     2.1   แสวงหาพันธมิตร โดยใช้หลักการของการเป็นพหุภาคีพันธมิตร ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน

                   2.2  ประสานงาน  ส่งเสริม / สนับสนุน และความร่วมมือ โดยใช้การทำงานในรูปแบบความร่วมมือ การมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจดำเนินการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การติดตามและประเมินผล

                     2.3  การสร้างแรงจูงใจ ด้วยรูปแบบการให้การอบรมสัมมนา ดูงาน การให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ชื่นชมในโอกาสวันสำคัญ

           3. หลากหลายแหล่งเรียนรู้

               หลักการ

                  เปิดโอกาสและช่องทางการเรียนรู้สู่ประชากรวัยแรงงานในอำเภอภูกามยาว โดยเน้นให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้รูปแบบวิธีการดำเนินงานดังนี้

                   3.1 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เช่น  ห้องสมุดประชาชน  ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

                   3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น นิทรรศการ  ค่ายทักษะชีวิต

                   3.3 จัด  ส่งเสริม / สนับสนุน หรือประสานงาน ให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

            4. โดนใจผู้เรียน

                หลักการ

                ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้เรียนจะเกิดความรู้ใหม่ ใช้หลักต่อยอดความรู้ได้ทุกรูปแบบ โดยใช้รูปแบบวิธีดำเนินการดังนี้

                    4..1 บูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ได้แก่ พัฒนาหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับสภาพและชีวิตของผู้เรียน

                   4.2 จัดทำคลังหลักสูตรท้องถิ่นและคลังสื่อจากแหล่งต่าง ๆ พัฒนาระบบบริการ / บริหารจัดการ คลังหลักสูตรและคลังสื่อ

                4.3 หลากหลายวิธีการเรียนรู้ เช่น เรียนแบบกลุ่ม ตนเอง ชั้นเรียน ทางไกล เรียนจากแหล่งเรียนรู้ มีผู้อำนวยความสะดวกจัดการเรียนรู้รายบุคคล / แนะแนวอย่างสม่ำเสมอ

             4.4 วัดและประเมินผล โดยการประเมินที่หลากหลายวิธี ตามความเหมาะสม เช่น การปฏิบัติตามสภาพจริง การสัมภาษณ์ การสังเกต ทดสอบ บทบาทสมมุติ เป็นต้น

                   4.5 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยมีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตลอดเวลา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเครือข่ายนำมาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้

                  4.6 ประกันคุณภาพ โดยเน้นให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดระบบการติดตามดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

5.บริการเปี่ยมคุณภาพ

หลักการ

พัฒนาระบบบริหาร ระบบบริการทุกระดับประทับใจ เปี่ยมคุณภาพ โดยใช้รูปแบบวิธีการดำเนินการดังนี้

   5.1ปรับโครงสร้างและการบริหารงานภายในสถานศึกษา อันได้แก่ การพัฒนาระบบบริการที่รวดเร็ว ทันสมัย พัฒนาบุคลากรในองค์การอย่างต่อเนื่อง

   5.2 ลดในเรื่องของแนวปฏิบัติงานที่ไม่คล่องตัว ไม่ทันเหตุการณ์ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความยืดหยุ่น สะดวกต่อการให้บริการผู้มารับบริการ

 

 เข้าชม : 1283